Info stichting

Informatie van de Stichting Nederlandse Buckfast Bijenteelt

In 1986 hebben Jan Kienstra en Gosse van der Velde respectievelijk wonende in Nes op Ameland en Groningen de Buckfastbij naar Ameland gehaald. Deze bijzondere bij is gecreëerd door een monnik van de Buckfast-Abdij in zuid-west Engeland. Deze monnik genaamd broeder Adam is als jongeling in de Abdij van Buckfast gekomen. In 1919 is hem de verantwoording voor de imkerij van de

Broeder Adam. foto door G.vd Velde

Buckfast-Abdij  toevertrouwd. Omstreeks die tijd heeft er in Engeland een ernstige ziekte geheerst onder de bijen waardoor bijna alle bijen zijn gestorven.  Wonderwel overleefde alleen een kruising tussen een Italiaanse en de oude Engelse bij deze ramp. Dit is de oorsprong geweest van de Buckfastbij van broeder Adam. De Abdij had weinig inkomsten en dus moesten de bijenvolken zo rendabel mogelijk zijn. Die opdracht heeft de monnik zich gesteld en er zijn levenswerk van gemaakt.

Wat broeder Adam zo uniek heeft gemaakt is dat hij door kruisingen en combinaties zijn bijenvolken voorzag van koninginnen met goede eigenschappen waardoor het rendement van zijn imkerij enorm toenam. Er werd veel honing gehaald, de bijen werden zwermtrager en de steeklust bleef binnen de perken. Hiervoor ging de monnik over een groot deel van de wereld op zoek naar bijenrassen die de eigenschappen bezaten zoals hij die graag zou zien in zijn volken op de Abdij. Hij nam koninginnen uit allerlei landen mee en probeerde op zijn manier de goede eigenschappen door kruisingen en combinaties in zijn volken te kweken. Dit was echt monnikenwerk.Gemiddeld duurde het 7 jaar voordat een nieuwe eigenschap ingelijfd werd en lang niet elke kruising was een succes. Als autodidact geneticus is hij meer dan 60 jaar zeer intensief bezig geweest met als uiteindelijk resultaat de zuiver verervende Buckfastbij. Deze heeft de volgende eigenschappen:is zwermtraag  (voor beroepsimkers erg belangrijk),  steekt niet (bij normale behandeling), is heel vruchtbaar (grote volken) en daardoor in staat veel honing te halen.

Buckfastbijen zijn overal ter wereld bekend geworden en zeer gewaardeerd, niet alleen in bijna alle landen van Europa, maar ook in Canada en Amerika. Aan Broeder Adam (overleden in 1996) zijn voor zijn levenswerk eredoctoraten verleend door universiteiten in Zweden en Engeland. Ook heeft hij voor zijn niet aflatende doorzettingsvermogen hoge onderscheidingen ontvangen in Engeland en Duitsland.

Deze bij nu proberen wij op Ameland in stand te houden door de volken raszuiver te houden, iets  dat alleen mogelijk is op een eiland of via kunstmatige inseminatie. In de dertig jaar dat wij met de Buckfastbij op Ameland hebben gewerkt hebben wij veel teeltervaring opgedaan. Onze koninginnen gaan naar imkers in heel Europa en zij zijn daar zeer tevreden over. Sinds een aantal jaren hebben we ook een aparte bevruchtingsstand ingericht op Ameland.Op deze stand kunnen imkers uit  Nederland en ook uit andere landen van Europa hun zelf gekweekte koninginnen raszuiver laten bevruchten. Het laatste seizoen kwamen er maar zelfs > 2000 koninginnen naar Ameland.

De teeltactiviteiten en het bevruchtingsstation zijn een paar jaar gesplitst geweest. Dit werkte niet door allerlei belangenverstrengelingen. Het teelt-en bevruchtingsstation moet in ieder geval in de toekomst voor de imkers blijven bestaan. Hiervoor hebben we een stichting opgericht, die zonder winstoogmerk de belangen van deze stations moet waarborgen.

De stichting is in de eerste plaats er op gericht om de  bevruchtingsstand op Ameland in stand te houden. Daarnaast wil de stichting voor de imkers in Nederland diverse voorlichtingsprogramma’s op zetten Waar mogelijk wordt er ook gezocht naar samenwerkingsverbanden met andere instanties op het gebied van de bijenteelt. Inmiddels is er een internationale teeltgroep waardoor er echt serieus werk gemaakt wordt van veredeling en selectie.

De Stichting kan zich zelf bedruipen en heeft de kwalificatie ANBI toegewezen gekregen.

Sponsoring is uiteraard een vorm van ondersteuning die de stichting ook nastreeft. Alleen mensen die de Stichting een warm hart toedragen zijn welkom op Ameland.In het bevruchtingsbedrag wordt 10% voor donaties geboekt .Iedere deelnemer is dan ook automatisch donateur. U kunt ook donateur worden zonder dat U bijen naar Ameland brengt.De stichting is U daarvoor zeer erkentelijk  De stichting draagt zorg voor de darrenvolken en organiseert jaarlijks de logistiek voor het halen en brengen van de bevruchtingskastjes en de teelt van nieuwe volken c.q.lijnen. Ze onderhoudt de multiwebsite en is actief op sociale media.

Momenteel zijn er 15 vrijwilligers voor Stichting werkzaam.


Laatste bewerking: 19-09-2019