Anbi

Ik merk uw instelling vanaf 1 Januari  2015 aan als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

DE inspecteur van de Belastingdienst  kantoor “s-Hertogenbosch.

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) verplicht gesteld. Per die datum moet een ANBI Stichting van de Belastingdienst een aantal gegevens waaronder een financieel verslag over de Stichting publiceren op de  website van de Stichting.

Gegevens van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

Naam van de instelling:

Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

RSIN/fiscaal nummer ANBI:

8172.34.639

Post en bezoekadres:

Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

Kerkweg 6, 9439 PG, Witteveen

Web-site: www.buckfastbevruchtingsstation.nl

Omschrijving van de doelstelling

De kennis van de imkers te vergroten
Het promoten van Ameland als teelt- en bevruchtingsstation
Het beheren van het buckfastbevruchtingsstation
Het teelt-en bevruchtingsstation op Ameland in stand houden
Zorgen voor voldoende top-kwaliteit Buckfast-darrenvolken op Ameland
Bevorderen van koninginnenteelt d.m.v. cursussen en voorlichting (gericht op o.a. koninginnenteelt en het laten bevruchten van zelfgeteelde koninginnen)
Het maken van DVD’s en CD’s als promotie-materiaal (o.a. koninginnenteelt en het klaarmaken van bevruchtingskastjes)
Medewerking te verlenen aan speciale onderzoeken op het gebied van de koninginnenteelt.

Het bevorderen van de bijenteelt door de imkers in staat te stellen om het honingbijen ras Buckfast te telen en te  veredelen
Imkers de  gelegenheid te bieden hun koninginnen ter bevruchting naar Ameland te zenden

Om de praktische werkzaamheden te kunnen uitvoeren maakt de Stichting gebruik van een twintigtal vrijwilligers

Daarom is het belangrijk dat wij daarnaast via fondsen, subsidies en particuliere giften de nodige financiën verkrijgen om onze doelstellingen te bereiken.

De Stichting ontvangt geen subsidie van de Overheid. Jaarlijks legt zij rekening en verantwoording af d.m.v. een jaarrekening en een begroting.

Mensen die de Stichting een warm hart toedragen en het werk willen ondersteunen d.m.v.  een extra donatie, kunnen dit doen via een storting op

 de Bankrekening bij de Regiobank ( zie Bestuur : penningmeester)

t.n.v. Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

Het beheer van het vermogen van de instelling.

Het vermogen van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt wordt beheerd  door het bestuur van de stichting.

De besteding van het vermogen van de instelling.

Door donaties aan de Stichting en andere inkomsten die in de loop van het jaar binnenkomen is het vermogen aan het einde van het jaar relatief groot. Het merendeel wordt echter gedurende het jaar gebruikt voor het uitoefenen van de werkzaamheden door de stichting. Wat overblijft dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers en aanschaf van materialen

De structuur van de Stichting

De werkzaamheden. Er is een teeltgroep . Er zijn twee website beheerders ; Samen met de BBv doen we pr-werkzaamheden; we hebben een transportcommissie en een internationale groep uit Duitsland en op Cyprus. Deze groep zorgt voor het testen en selecteren van de toekomstige (darren)lijnen.

Naam en functie van de bestuurders:

Jans ter Bork—voorzitter


Engbert de Vries – secretaris

Ina Vrieling- Boels—penningmeester

Het beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuurders en vrijwilligers kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten  en voorgeschoten kosten ontvangen.

Toelichting op de verlies- en winstrekening 2019

De Stichting Nederlandse buckfastbijenteelt verkrijgt het merendeel van haar inkomsten uit bijdragen van imkers die hun koninginnen ter bevruchting aanbieden aan het bevruchtingsstation. In 2019 is bovendien een geringe bijdrage toegezegd door een aantal particuliere donateurs.

De uitgaven hebben grotendeels betrekking op de te maken kosten voor onkosten vergoedingen van bestuur en vrijwilligers, kosten voor het vervoeren van de bevruchtingskastjes, het huren van vrachtwagens, abonnementen op tijdschriften en vakbladen, het beleggen van bijeenkomsten met de vrijwilligers, bestuursvergaderingen en het onderhouden van internationale en nationale contacten en  het vervangen van de bijenkasten op Ameland.

Financieel overzicht 2018( wordt binnenkort door de nieuwe penningmeester ingevuld)

€ 34000 € 34000
Inkomsten Uitgaven
€21600 Bevruchtingskastjesteelt: 80 x 50 € 4000
45 x 100 € 4500
€ 2800 Donaties
€ 300 Sponsoring
€ 2000 Transportkosten

huur vrachtauto's
103,65 per keer < 5.50 m 2073,00
150 per keer > 5.50 m 1000
1000 euro
€ 300 Voer en Kunstraat €2500
Staatsbosbeheer € 110
Materialen w.o. kasten compleet €5000
Onkosten vergoedingen vrijwilligers € 15 x 800 = € 12000
€ 31183
€ 7000 Saldo eind 2018
Saldo eind 2019€ 2.817

Begroting 2019

Inkomsten  Uitgaven
€ 3200 Begin saldo
€ 10500 Bevruchtingskastjes € 8400
€ 200 Donaties
€ 300 Sponsoring
€ 100 Diversen€ 2200
Speciale projecten € 2000
=Saldo 2019 € 1700
€ 14300€ 14300

 


Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *