Anbi

Ik merk uw instelling vanaf 1 Januari  2015 aan als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

DE inspecteur van de Belastingdienst  kantoor “s-Herthogenbosch.

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) verplicht gesteld. Per die datum moet een ANBI Stichting van de Belastingdienst een aantal gegevens waaronder een financieel verslag over de Stichting publiceren op de  website van de Stichting.

Gegevens van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

Naam van de instelling:

Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

RSIN/fiscaal nummer ANBI:

8172.34.639

Post en bezoekadres:

Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

Van Loghemstraat 67
9731 MD  Groningen

E-mail adres: buckfastbijenteelt@telfort.nl

Web-site: www.buckfastbevruchtingsstation.nl

Omschrijving van de doelstelling

De kennis van de imkers te vergroten
Het promoten van Ameland als bevruchtingsstation
Het beheren van het buckfastbevruchtingsstation
Het bevruchtingsstation op Ameland in stand houden
Zorgen voor voldoende top-kwaliteit Buckfast-darrenvolken op Ameland
Bevorderen van koninginnenteelt d.m.v. cursussen en voorlichting (gericht op o.a. koninginnenteelt en het laten bevruchten van zelfgeteelde koninginnen)
Het maken van DVD’s en CD’s als promotie-materiaal (o.a. koninginnenteelt en het klaarmaken van bevruchtingskastjes)
Medewerking te verlenen aan speciale onderzoeken op het gebied van de koninginnenteelt.

Het bevorderen van de bijenteelt door de imkers in staat te stellen om het honingbijen ras Buckfast te telen en te  veredelen
Imkers de  gelegenheid te bieden hun koninginnen ter bevruchting naar Ameland te zenden

Om de praktische werkzaamheden te kunnen uitvoeren maakt de Stichting gebruik van een twintigtal vrijwilligers

Daarom is het belangrijk dat wij daarnaast via fondsen, subsidies en particuliere giften de nodige financiën verkrijgen om onze doelstellingen te bereiken.

De Stichting ontvangt geen subsidie van de Overheid. Jaarlijks legt zij rekening en verantwoording af d.m.v. een jaarrekening en een begroting.

Mensen die de Stichting een warm hart toedragen en het werk willen ondersteunen door middel van een donatie, kunnen dit doen via een storting op

Bankrekening: IBAN: NL05RABO00126249733

t.n.v. Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

Van Aylvaweg 50     8748 CH     Witmarsum

Het beheer van het vermogen van de instelling.

Het vermogen van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt wordt beheerd  door het bestuur van de stichting.

De besteding van het vermogen van de instelling.

Door donaties aan de Stichting en andere inkomsten die in de loop van het jaar binnenkomen is het vermogen aan het einde van het jaar relatief groot. Het merendeel wordt echter gedurende het jaar gebruikt voor het uitoefenen van de werkzaamheden door de stichting. Wat overblijft dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers.

Naar een nieuwe structuur

Er is een begin gemaakt met een herstructurering van de werkzaamheden. Er is reeds gestart met het vormen van commissies .Zo is er een commissie die de nieuwe website heeft vormgegeven; er is een commissie voor pr-werkzaamheden; we hebben een transportcommissie; en een groep vrijwilligers zorgt voor het testen van de toekomstige darrenlijnen

Naam en functie van de bestuurders:

Jans ter Bork—voorzitter


Engbert de Vries – secretaris

Ale Kuperus—penningmeester

Het beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuurders en vrijwilligers kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.

Toelichting op de verlies- en winstrekening 2018

De Stichting Nederlandse buckfastbijenteelt verkrijgt het merendeel van haar inkomsten uit bijdragen van imkers die hun koninginnen ter bevruchting aanbieden aan het bevruchtingsstation. In 2018 is bovendien een geringe donatie toegezegd door een particuliere donateurs.

De uitgaven hebben grotendeels betrekking op de te maken kosten voor onkosten vergoedingen van bestuur en vrijwilligers, kosten voor het vervoeren van de bevruchtingskastjes, het huren van vrachtwagens, abonnementen op tijdschriften en vakbladen, het beleggen van bijeenkomsten met de vrijwilligers, bestuursvergaderingen en het onderhouden en vervangen van de bijenkasten op Ameland.

Financieel overzicht 2018

€13620 €13620
Inkomsten Uitgaven
€9500 Bevruchtingskastjes €7610
€ 120 Donaties
€ 300 Sponsoring
Voer en Kunstraat €1600
Staatsbosbeheer € 110
Diversen €1100
€3700 Saldo eind 2017
= Saldo eind 2018 €3200

Begroting 2019

Inkomsten  Uitgaven
€ 3200 Begin saldo
€ 10500 Bevruchtingskastjes € 8400
€ 200 Donaties
€ 300 Sponsoring
€ 100 Diversen€ 2200
Speciale projecten € 2000
=Saldo 2019 € 1700
€ 14300€ 14300

 


Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *