Anbi

Ik merk uw instelling vanaf 1 Januari  2015 aan als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

DE inspecteur van de Belastingdienst  kantoor “s-Hertogenbosch.

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) verplicht gesteld. Per die datum moet een ANBI Stichting van de Belastingdienst een aantal gegevens waaronder een financieel verslag over de Stichting publiceren op de  website van de Stichting.

Gegevens van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

Naam van de instelling:

Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

RSIN/fiscaal nummer ANBI:

8172.34.639

Post en bezoekadres:

Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

Kerkweg 6, 9439 PG, Witteveen

Web-site: www.buckfastbevruchtingsstation.nl

Omschrijving van de doelstelling

De kennis van de imkers te vergroten
Het promoten van Ameland als teelt- en bevruchtingsstation
Het beheren van het buckfastbevruchtingsstation
Het teelt-en bevruchtingsstation op Ameland in stand houden
Zorgen voor voldoende top-kwaliteit Buckfast-darrenvolken op Ameland
Bevorderen van koninginnenteelt d.m.v. cursussen en voorlichting (gericht op o.a. koninginnenteelt en het laten bevruchten van zelfgeteelde koninginnen)
Het maken van DVD’s als promotie-materiaal (o.a. koninginnenteelt en het klaarmaken van bevruchtingskastjes)
Medewerking te verlenen aan speciale onderzoeken op het gebied van de koninginnenteelt.

Het bevorderen van de bijenteelt door de imkers in staat te stellen om het honingbijen ras Buckfast te telen en te  veredelen
Imkers de  gelegenheid te bieden hun koninginnen ter bevruchting naar Ameland te zenden

Om de praktische werkzaamheden te kunnen uitvoeren maakt de Stichting gebruik van een twintigtal vrijwilligers

Daarom is het belangrijk dat wij daarnaast via sponsoring en particuliere giften de nodige financiën verkrijgen om onze doelstellingen te bereiken.

De Stichting ontvangt geen subsidie van de Overheid. Jaarlijks legt zij rekening en verantwoording af d.m.v. een jaarrekening en een begroting.

Mensen die de Stichting een warm hart toedragen en het werk willen ondersteunen d.m.v.  een extra donatie, kunnen dit doen via een storting op

 de Bankrekening bij de Regiobank ( zie Bestuur : penningmeester)

t.n.v. Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

Het beheer van het vermogen van de instelling.

Het vermogen van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt wordt beheerd  door het bestuur van de stichting.

De besteding van het vermogen van de instelling.

Door donaties aan de Stichting en andere inkomsten die in de loop van het jaar binnenkomen is het vermogen aan het einde van het jaar relatief groot. Het merendeel wordt echter gedurende het jaar gebruikt voor het uitoefenen van de werkzaamheden door de stichting. Wat overblijft dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers (elk jaar 10% dode volken door varroa en virussen) en aanschaf van materialen

De structuur van de Stichting

De werkzaamheden. Er is een teeltgroep . Er zijn twee website beheerders ; Samen met de BBv doen we pr-werkzaamheden; we hebben een transportcommissie en een internationale groep uit Duitsland en op Cyprus. Deze groep zorgt voor het testen en selecteren van de toekomstige (darren)lijnen en telen  varroa-resistente volken.

Naam en functie van de bestuurders:

Jans ter Bork—voorzitter


Engbert de Vries – secretaris

Ina Vrieling- Boels—penningmeester

Het beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuurders en vrijwilligers kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten  en voorgeschoten kosten ontvangen.

Toelichting op de verlies- en winstrekening 2019. In september 2019 kregen we een nieuwe penningmeester en zijn we overgestapt op een andere manier van aanmelden. Imkers moeten zich ruim van te voren aanmelden en na ontvangst van het bedrag wat overgemaakt dient te worden is de aanmelding definitief. De meeste imkers hebben zich voor 2020  reeds aangemeld en het geld overgemaakt. Vandaar dat het saldo eind 2019 is uitgekomen op ruim 30.000,00 euro. Wagenborg Passagiersdiensten is vanaf 2020 onze hoofdsponsor geworden en we hebben een contract af kunnen sluiten voor de komende 3 jaar.

De Stichting Nederlandse buckfastbijenteelt verkrijgt het merendeel van haar inkomsten uit bijdragen van imkers die hun koninginnen ter bevruchting aanbieden aan het bevruchtingsstation. Naast de donatiegelden die automatisch binnenkomen door het aanmelden van bevruchtingskastjes( 10 %) zijn er in 2019 bovendien  geringe bijdragen gedoneerd door een aantal particuliere donateurs.

De uitgaven hebben grotendeels betrekking op de te maken kosten voor onkosten vergoedingen van bestuur en vrijwilligers, kosten voor het vervoeren van de bevruchtingskastjes, het huren van vrachtwagens, abonnementen op tijdschriften en vakbladen, het beleggen van bijeenkomsten met de vrijwilligers en donateurs, bestuursvergaderingen en het onderhouden van internationale en nationale contacten en het faciliteren van projecten de bijenteelt aangaande en  het vervangen van de bijenkasten op Ameland.

Jaarverslag 2020  St. Ned. Buckfast Bijenteelt                                                      Van Engbert de Vries                                                                                                      tel 0593 552272

Email: engbertdevries@gmail.com                                     www.buckfastbevruchtingsstation.nl          

2020 is een bijzonder jaar geworden i.v.m. de corona.                                         Toch hebben we onze activiteiten op Ameland gewoon uit kunnen voeren. Alle overtochten hebben gewoon plaats gevonden; aan boord moesten we mondkapjes dragen, in de (vracht)auto aan boord was dat niet nodig. We hebben het aantal vrijwilligers zoveel  mogelijk beperkt, waar dat mogelijk was om zo weinig mogelijk risico te lopen.   De vrijwilligers hebben de volken eind mei gebracht.

De 47 darrenvolken geleverd door Jans, Henk, Evert, Frans, Wim en Engbert hebben goed gefunctioneerd. De vier periodes in juni en juli waren goed bezet met bevruchtingskastjes uit Nederland, België en Duitsland. Iedere periode duurt twee weken. Na die twee weken komen er nieuwe kleine kastjes met onbevruchte koninginnen. Ongeveer 2000 koninginnen zijn bevrucht door de buckfast darren op Ameland. De nieuwe aanpak met vooruitbetaling heeft heel goed uitgepakt. We hebben nog nooit zoveel bevruchtingskastjes op Ameland gehad als in 2020. Vandaar dat we in 2021 een gelimiteerd aantal per periode willen toelaten. Dit ook al, omdat we darrenlijnen op Oost gaan plaatsen voor Vsh wat ook de nodige tijd en inspanning zal vergen.

De derde periode (eind juni) was de slechtste periode i.v.m. weinig mooie, zomerse dagen. De bevruchtingsresultaten waren in die periode dan ook minder (geschat 60%) dan in de andere drie (resultaat meer dan 80%). Verschillende imkers scoorden 100%.  Veel imkers hebben voldaan aan de oproep om de bevruchtingsresultaten door te geven.

Wekelijks zijn we op Ameland geweest om de volken en de terreinen te controleren en om de bijenvolken suikerwater te voeren. Dat was in de maand juni en tot eind juli echt nodig om de darren (en volken) vitaal te houden. Eind juli tot ver in augustus werd de dracht beter en hoefden we niet meer te voeren. De darrenlijn (B646 nateelt van Kangoeroe-eiland) was zeer zwermtraag en in de volken was prima te werken (niet stekerig en rustig op de raat.

We hebben behoorlijk geïnvesteerd in nieuwe kasten zodat het geheel er goed uitziet en reizen met nieuwe kasten en reisramen werkt plezierig. Bovendien hebben we voor de darrenvolken dezelfde soort kasten nl. Dadant. Het ziet er allemaal verzorgd uit. Tevens hebben we veel nieuwe mini-plus kastjes met tussenschotjes aangeschaft voor de teelt van koninginnen voor de komende jaren.

Jans heeft in overleg met Arista-bees enkele varroa resistente lijnen opgezet. We streven naar bijenvolken zonder mijten in de toekomst. De darrenvolken voor volgend jaar zijn geteeld door Evert van Ginkel, Frans Damhuis, Henk en Jeroen Tolhuis, Jans ter Bork, Dick Hakkers, Wim Breukink en Engbert de Vries. Het gaat om de lijn B307 van JtB (nateelt Fehrenbach).

De volken zijn nu ingewinterd en staan bij de betreffende imkers. Het is een behoorlijke klus om alles ieder jaar weer voor  elkaar te krijgen. We noemen het vrijwilligerswerk, maar voor een aantal van ons is het gedurende het seizoen gewoon een onbezoldigde baan. Gedurende de werkzaamheden op Ameland hebben we ontzettend veel steun gehad van onze nieuwe vrijwilliger Bernard Brouwer. Bernard kwam ons altijd helpen bij de bijen en ondersteunen met materialen die gehaald of afgevoerd moesten worden. Hij verzorgt ook enkele darrenvolken, omdat hij zeer geïnteresseerd is. Ina onze nieuwe penningmeester heeft zich voor honderd procent ingezet om de aanmeldingen mede te verzorgen. Ook zij heeft ervaren dat er behoorlijk wat werk verricht moet worden voordat de koninginnetjes bevrucht kunnen worden.

Speciale aandacht nog voor de volgende instanties.

 SBB op Ameland en de Vennoot op Ameland stellen terreinen aan ons beschikbaar om de volken te plaatsen, Wagenborg Passagiersdiensten ondersteunt ons geweldig met de overtochten, gemeente Ameland geeft ons het recht om Buckfastbijen op Ameland te stallen en de gemeente Midden-Drenthe heeft een terrein beschikbaar gesteld waar we onze Buckfastvolken mogen plaatsen en tenslotte familie Miedema in Holwerd stelt hun erf verschillende keren beschikbaar om de bevruchtingskastjes tijdelijk te plaatsen of om in te laden voor de overtocht naar Ameland. We zijn bijzonder blij met deze geweldige medewerking. 

Bij het Natuurmuseum in Nes heeft ook dit jaar een bijenvolk in de demonstratiekast gestaan en Jan Kienstra heeft op een zondagochtend ons een fantastisch verhaal verteld over zijn imkerservaringen en zijn bezoek aan Broeder Adam lang geleden in Engeland. 

De overnachtingen bij Bos en Duinzicht en Molenzicht in Nes waren wederom voor ons een genoegen. Imkers die laat binnenkomen en ’s morgensvroeg met eventueel een ontbijt in de tas vroeg vertrekken, zijn geen normale toeristen.  

Dan nog enkele opmerkingen over zaken aan de vaste wal. De materialen van de stichting zijn hoofdzakelijk gestationeerd bij Jans ter Bork in Balinge en bij verschillende vrijwilligers staan kasten van de stichting. Helaas hebben we i.v.m. corona geen afsluitend etentje kunnen (willen)  organiseren, maar wel zullen we de coördinatie van activiteiten met onze vrijwilligers doornemen in december. De locatie is de laatste jaren in het dorpshuis in Witteveen.   

De aanmeldingen voor volgend jaar verlopen wederom via de groepen en rechtstreeks aan de stichting. De aanmeldingen voor volgend jaar stromen al weer binnen, zodat het volgend jaar weer een druk seizoen gaat worden. Hopelijk kunnen we de darrenvolken weer in topconditie krijgen. De groepen kunnen de volkjes zelf weer naar Ameland brengen. Met enkele particuliere (grote) imkers en de coördinatoren in Duitsland en België hebben we afspraken gemaakt omtrent brengen en halen van de kastjes.

Coördinatoren van de groepen zijn: Bert Claessen (Zuid), Ronald de Moor (Midden/West), Martijn Kort (West/NH) en Evert van Ginkel. De coördinatoren zijn nu allen toegevoegd als vrijwilliger en ontvangen ook de jaarlijkse info van de stichting. Aangezien we de prijs per kastje hebben verhoogd (17,50 per kastje), betalen we de overtocht terug aan de brengers. De volkjes die we zelf naar Ameland brengen moeten op vrijdag bij boer Miedema worden gebracht en gaan ’s avonds om 20.00 uur naar Ameland.  Zaterdagmorgen komen de volkjes van Ameland terug. Het worden drie of vier periodes.

Financieel is het dit jaar goed verlopen al is de reserve iets minder geworden, omdat we zoveel nieuwe materialen hebben aangeschaft. Gelukkig kunnen we door jaren goed financieel beleid de gewenste vernieuwingen door voeren.

Met dank aan al onze vrijwilligers,

Namens Jans (voorzitter), Ina (penningmeester) en Engbert (secretaris)          Stichting Nederlandse Buckfast Bijenteelt.

Kerkweg 6, 9439 PG Witteveen

Overzicht materiele vaste activa 2019

Toelichting op de balans en jaarrekening van 2020

Uit het financieel overzicht van 2020 blijkt dat de Stichting een positief resultaat heeft geboekt van 10514,- euro

Uit de balans van 31 december 2020 blijkt dat de Stichting een vermogen heeft van 53133,- euro .In de liquide middelen zitten reeds de inkomsten van 2021, omdat de imkers hun donateursbijdrage en de bijdrage voor de bevruchtingskastjes al betaald hebben, terwijl de bevruchting van deze koninginnen nog plaats moet vinden op de bevruchtingsstations op Ameland in de zomer van 2021. Dat betekent voor de Stichting dat alle kosten voor vervoer, beheer en onderhoud stations, verzorgen van de bijenvolken en reis-en verblijfkosten( zie begroting 2021) op het eiland nog betaald moeten worden.

Om onze toekomstplannen te kunnen verwezenlijken is het belangrijk om een buffer te hebben van 20000 euro voor aanschaf en vernieuwen van materialen en voor onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld bijenziektes of wintersterfte.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *